Zdarzenia nieubezpieczone na Ukrainie

Ubezpieczyciel pokrywa koszty leczenia w nagłych wypadkach tylko do wysokości odpowiedniej opcji ubezpieczenia wykupionej przez klienta (do 30 tys., do 35 tys., do 40 tys. euro).

Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli zdarzenie ubezpieczeniowe nastąpiło na skutek lub w związku z:

 1. pozostawaniem ubezpieczonego po użyciu alkoholu lub w stanie nietrzeźwości, lub w stanie po użyciu środków odurzających lub substancji psychotropowych albo środków zastępczych, lub w stanie po użyciu lekarstw lub innych środków wyłączających świadomość, z wyjątkiem sytuacji, gdy spożycie tych środków nastąpiło w celach medycznych i po zaleceniu lekarza
 2. działaniami wojennymi, rozruchami, zamieszkami, stanem wojennym, aktami terroryzmu lub sabotażu, udziałem ubezpieczonego w nielegalnych strajkach. Jeżeli podczas pobytu na terytorium Ukrainy ubezpieczony zostaje niespodziewanie dotknięty zdarzeniami wojennymi, aktami terrorystycznymi lub wojny domowej, ochrona ubezpieczeniowa wygasa z końcem 5 dnia od rozpoczęcia wojny, aktów terrorystycznych lub wojny domowej na terytorium kraju. Ubezpieczyciel nie ponosi jednak odpowiedzialności, w przypadku, gdy na terytorium Ukrainy działania wojenne już trwają, a także gdy ubezpieczony bierze aktywny udział w wojnie, aktach terroru lub wojnie domowej
 3. eksplozją atomową lub napromieniowaniem radioaktywnym
 4. nieprzestrzeganiem zaleceń lekarza lub poddaniem się zabiegom o charakterze medycznym poza kontrolą lekarską lub uprawnionych do tego osób, za wyjątkiem udzielania ubezpieczonemu pierwszej pomocy w związku z nieszczęśliwym wypadkiem
 5. usiłowaniem lub dokonaniem przestępstwa przez ubezpieczonego, z wyłączeniem nieumyślnego spowodowania wypadku komunikacyjnego
 6. próbą samobójstwa, umyślnym samookaleczeniem lub uszkodzeniem ciała na prośbę ubezpieczonego
 7. prowadzeniem przez ubezpieczonego pojazdu mechanicznego bez wymaganych uprawnień
 8. uczestnictwem ubezpieczonego w locie w charakterze pilota, członka załogi lub pasażera samolotu poza koncesjonowanymi liniami lotniczymi
 9. alkoholizmem lub zaburzeniami psychicznymi ubezpieczonego (choroba zakwalifikowana w Międzynarodowej Statystycznej Kwalifikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych jako zaburzenia psychiczne lub zaburzenia zachowania, w tym nerwice)
 10. działaniem umyślnym ubezpieczonego lub osoby, z którą ubezpieczony pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym, rażącym niedbalstwem ubezpieczonego, chyba że zapłata świadczenia ubezpieczeniowego odpowiada w danych okolicznościach względom słuszności
 11. niepoddaniem się przez ubezpieczonego szczepieniom lub innym zabiegom prewencyjnym wymaganym na Ukrainie
 12. następstwami chorób przewlekłych
 13. uprawianiem sportów ekstremalnych (dyscypliny sportowe, których bezpieczne uprawianie wymaga ponadprzeciętnych umiejętności, odwagi i działania w warunkach dużego ryzyka: uprawianie szybownictwa, baloniarstwa, spadochroniarstwa, lotniarstwa, paralotniarstwa, motolotniarstwa oraz wszelkiego rodzaju ich odmian, a także uprawianie jakichkolwiek dyscyplin związanych z przemieszczaniem się w przestrzeni powietrznej, kolarstwo górskie, sporty motorowe, wspinaczka wysokogórska, skalna, skałkowa, speleologia, skoki narciarskie, jazda po muldach, skoki akrobatyczne na nartach oraz sporty, w których wykorzystywane są pojazdy poruszające się po śniegu lub lodzie, żeglarstwo powyżej 20 mil morskich od brzegu w charakterze załogi, skoki bungee, jumping, trekking powyżej 3000 m.n.p.m)
 14. gdy zdarzenie ubezpieczeniowe powstało w następstwie innego zdarzenia zaistniałego w okresie 24 miesięcy poprzedzającego dzień zawarcia umowy ubezpieczenia i pomiędzy tym zdarzeniem a zdarzeniem ubezpieczeniowym zachodzi bezpośredni i adekwatny związek przyczynowy
 15. gdy zdarzenie ubezpieczeniowe powstało w następstwie choroby, która była zdiagnozowana lub leczona lub kontrolowana lub wymagała porady lekarskiej w okresie 24 miesięcy poprzedzających dzień zawarcia umowy ubezpieczenia i pomiędzy chorobą a zdarzeniem ubezpieczeniowym zachodzi bezpośredni i adekwatny związek przyczynowy
 16. Ubezpieczyciel nie odpowiada za koszty szczepień ochronnych, za wyjątkiem profilaktyki nagłego przypadku tężca i wścieklizny
 17. leczenia stomatologiczne, za wyjątkiem przypadków wymagających natychmiastowej, niezbędnej pomocy medycznej
 18. leczenia chorób, co do których istniały przeciwwskazania lekarskie do odbycia podróży, z wyłączeniem sytuacji zagrożenia życia ubezpieczonego
 19. leczenia chorób przenoszonych drogą płciową, chorób wenerycznych, AIDS i HIV pozytywny, z wyłączeniem sytuacji zagrożenia życia ubezpieczonego
 20. leczenia sanatoryjnego, profilaktyki, fizjoterapii, operacji plastycznych i zabiegów kosmetycznych
 21. leczenia, hospitalizacji lub zakwaterowania w przypadku, gdy według opinii lekarza Centrum Pomocy moment rozpoczęcia leczenia może być odłożony do momentu powrotu ubezpieczonego do Polski
 22. przeprowadzenia badań zbędnych do rozpoznania lub leczenia choroby, badań kontrolnych oraz uzyskania zaświadczeń lekarskich i wykonywania szczepień profilaktycznych
 23. specjalnego odżywiania ubezpieczonego, zakupu środków wzmacniających oraz środków, z których ubezpieczony korzysta zwyczajowo, szczepień, masaży, kąpieli, inhalacji, naświetlania
 24. korzystania podczas pobytu w szpitalu z usług innych niż standardowe (np. używanie odbiorników telewizyjnych)
 25. naprawy i zakupu protez (w tym dentystycznych), okularów i innego sprzętu rehabilitacyjnego
 26. Ubezpieczyciel nie odpowiada za leczenia i leków nie uznawanych przez medycynę konwencjonalną
 27. leczenia przez lekarza, będącego członkiem rodziny ubezpieczonego, chyba że jest to lekarz wskazany przez Centrum Pomocy do prowadzenia leczenia na terytorium Ukrainy
 28. sztucznego zapłodnienia lub każdego innego leczenia bezpłodności oraz kosztów środków antykoncepcyjnych
 29. ciąży za wyjątkiem jednej konsultacji lekarskiej i związanego z nią niezbędnego transportu do placówki medycznej, przy czym górny limit odpowiedzialności ubezpieczyciela za wymienione świadczenia wynosi 136 EUR

Ochroną ubezpieczeniową nie są objęte następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałych w skutek:

 1. zdarzeń wywołanych procesami zachodzącymi wewnątrz organizmu ludzkiego: zawału, krwotoku, udaru mózgu, nagłego zatrzymania krążenia i długotrwałego działania stresu, wylewu krwi do mózgu
 2. niewłaściwego leczenia albo niewłaściwie wykonanych zabiegów na ubezpieczonym
 3. infekcji, chyba, że w wyniku ran odniesionych w wypadku ubezpieczony został zakażony wirusem i/lub bakterią chorobotwórczą; do ran odniesionych w wypadku nie zalicza się nieznacznych otarć naskórka oraz błony śluzowej; następstwa zakażeń wirusowych i/lub bakteryjnych powstałe w wyniku otarć w czasie wypadku lub w późniejszym okresie nie są objęte ochroną ubezpieczeniową; ograniczeniu temu nie podlegają: wścieklizna oraz tężec
 4. zatrucia przewodu pokarmowego w wyniku spożycia płynnych albo stałych substancji
 5. przepuklin brzusznych lub przepuklin pachwinowych, chyba że powstały one w następstwie nieszczęśliwego wypadku,
 6. uszkodzenia dysków międzykręgowych, krwawienia z organów wewnętrznych, chyba że przyczyną powstania ww. uszkodzeń był nieszczęśliwy wypadek
 7. ataków epilepsji, utraty przytomności, spowodowanych przyczyną chorobową

Potrzebujesz ubezpieczenia do innego kraju?

Ubezpieczenie podróżne dla wyjazdu do Rosji

Ubezpieczenie podróżne dla wyjazdu do Rosji

Ubezpieczenie medyczne dla podróży na Białoruś

Ubezpieczenie medyczne dla podróży na Białoruś

Serwis obsluguje

R.B.WEB
NIP PL5423241280, REGON 360244810, DUNS 427776025
15-446 Bialystok, ul.Aleja Pilsudskiego, 26/7
+48 511 418 400
Polityka prywatnośći
Regulamin